14Νοε2022

Πρόσληψη προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έως δύο μήνες

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ύστερα από την υπ’ αριθ. 180/2022 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου πάρκου στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2022 για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, χρονική περίοδο:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(ΥΕ)
Βοηθητικό προσωπικό

24

ΚΥΡΙΑ

α) Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα

 

Δύο (2)  μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 • Για την κατηγορία ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτησή τους, πρέπει επί πλέον των παραπάνω, να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά :

     

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
 4. Αριθμό μητρώου Ασφάλισης του ΕΦΚΑ
 5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου με τον αριθμό IBAN με πρώτο όνομα το δικό τους
 6. ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)
 7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι : α) το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12/μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/ 1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη) β) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα.
 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τής ειδικότητας που επιλέγουν, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ως προς την γνησιότητά της, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΚΕΗ, Διονυσίου 13Α, Ν. Αλικαρνασσός, Τ.Κ 716 01, Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης, (τηλ. επικοινωνίας 2813409808), εντός προθεσμίας (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλ. από 14-11-2022 έως και 18-11-2022). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΣΚΑΛΙΔΗ

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.docx)ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.docx19 kB

EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ