12Οκτ2022

Πρόσληψη προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έως δύο μήνες στα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 157/2022 (ΑΔΑ: 6ΗΤ9ΟΚ6Ξ-1ΦΥ), με την οποία διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της πρόσληψης εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση των αυξημένων πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών της χειμερινής περιόδου 2022 στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Ηρακλείου της ΔΗΚΕΗ

ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης στα εννέα (9) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Ηρακλείου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  

 

(μερικής απασχό-λησης)

3

Πτυχίο ή δίπλωμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ή Καλών Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ή

πτυχίο αναγνωρισμένων σχολών ή τεχνικών επαγγελματικών λυκείων εφαρμοσμένων τεχνών, εργαστηρίων ζωγραφικής, γλυπτικής, διακόσμησης

Έως δύο (2) μήνες

ΠΕ/ΤΕ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 

(μερικής απασχό-λησης)

1

Πτυχιούχοι θεατρικών σπουδών ΠΕ

ή

Απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών θεάτρου

Έως δύο (2) μήνες

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ

(μερικής απασχό-λησης)

1

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Έως δύο (2) μήνες

ΠΕ/ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

 

(μερικής απασχό-λησης)

1

Πτυχίο ή δίπλωμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ή

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ή

Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπουδών ή ειδίκευσης οποιουδήποτε μουσικού οργάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ή βεβαίωση οποιασδήποτε μουσικής ειδικότητας (άρ. 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993)

Έως δύο (2) μήνες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και να συνοδεύεται από την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους, στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (Α` 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α` 65), (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4765/2021 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) και σε περίπτωση πολυτεκνίας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε ταχυδρομικώς είτε δια ζώσης στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, που βρίσκονται στο ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου Νέας Αλικαρνασσού, στην ταχυδρομική διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 716 01 (τηλ. 2813409820) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η πληρότητα των δικαιολογητικών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (06) ημερολογιακών ημερών, που ξεκινούν από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.dikeh.gr, ήτοι από την Πέμπτη 13.10.2022

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των εμπρόθεσμα κατατεθειμένων αιτήσεων των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ζητούμενων θέσεων, θα διενεργείται υπηρεσιακά κλήρωση από την ΔΗΚΕΗ. Κλήρωση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων οποιασδήποτε ειδικότητας και οποιασδήποτε εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ) θα διενεργείται και σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ζητούμενος από την παρούσα ανακοίνωση αριθμός υποψηφίων για κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα, καθώς προέχει η άμεση κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών σε προσωπικό."

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΣΚΑΛΙΔΗ

 

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ