31Μάι2022

Πρόσληψη προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έως δύο μήνες στα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 76/19.05.2022 (ΑΔΑ: 9ΚΛ7ΟΚ6Ξ-ΩΛΥ), με την οποία διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών της θερινής περιόδου στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Ηρακλείου

ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης στα εννέα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Ηρακλείου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ     ΠΕ ή ΤΕ

 

(πλήρους Απασχόλησης)

2

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης  ή Καλών Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ή Διακοσμητικής ή Γραφιστικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών σπουδών ΠΕ ή ΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχίο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης  ή Καλών Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ή Διακοσμητικής ή Γραφιστικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών σπουδών ΠΕ ή ΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα

Έως δύο (2)  μήνες και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31.07.2022

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΕ ή ΤΕ

(πλήρους απασχόλησης)

1

Πτυχιούχοι θεατρικών σπουδών ΠΕ ή ΤΕ Απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών θεάτρου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχιούχοι θεατρικών σπουδών ΠΕ ή ΤΕ Απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών θεάτρου.

Έως δύο (2)  μήνες και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31.07.2022

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ

(πλήρους απασχόλησης)

1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα Χορού από αναγνωρισμένο Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Έως δύο (2)  μήνες και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31.07.2022

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ

 

 

(πλήρους Απασχόλησης)

1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μουσικών Σπουδών, Μουσικολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Δίπλωμα αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα

Έως δύο (2)  μήνες και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31.07.2022

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ

 

(πλήρους Απασχόλησης)

1

Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Απόφοιτοι με Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Έως δύο (2)  μήνες και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31.07.2022

ΥΕ

Βοηθητικό Προσωπικό

(Εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)

(πλήρους Απασχόλησης)

1

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Έως δύο (2)  μήνες και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31.07.2022

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και να συνοδεύεται από την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4765/2021 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
 5. Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕΔ εφόσον υπάρχει
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) και σε περίπτωση πολυτεκνίας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).
 7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας συναφούς με την ειδικότητα της θέσης για την οποία υποβάλλουν αίτηση τύπου ΑΣΕΠ (αποδεικνυόμενη από βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ κτλ)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε ταχυδρομικώς είτε δια ζώσης στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, που βρίσκονται στο ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου Νέας Αλικαρνασσού, στην ταχυδρομική διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 716 01 (τηλ. 2813409820) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η πληρότητα των δικαιολογητικών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (06) ημερολογιακών ημερών, που ξεκινούν από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.dikeh.gr, ήτοι από την Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:30 (δόθηκε παράταση). 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων  καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
 2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ μονάδες βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
 3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες και 30 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
 4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα 2 πρώτα τέκνα και 50 για το τρίτο)
 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (120 μονάδες)
 6. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
 7. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του.)
 8. ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.) Ως προς τα λοιπά θέματα τριτεκνίας, μονογονεϊκών οικογενειών παραπέμπουμε στις διατάξεις που αναφέρει το σχετικό Παράρτημα ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα διενεργείται υπηρεσιακά κλήρωση από την ΔΗΚΕΗ. Κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων των εκπαιδευτικών κατηγοριών ΠΕ/ΤΕ θα διενεργείται και σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ζητούμενος από την παρούσα ανακοίνωση αριθμός υποψηφίων για κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα, καθώς προέχει η άμεση κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών σε προσωπικό. Στις περιπτώσεις κληρώσεων δεν θα ισχύει η ως άνω μοριοδιότηση. Κλήρωση θα διενεργείται μόνο όταν ο αριθμός των εμπρόθεσμα κατατεθειμένων αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΣΚΑΛΙΔΗ

 

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ