10Αυγ2023

odeio1

Ανάρτηση πίνακα επιλεγομένων για καλλιτεχνικό προσωπικό (ΙΔΟΧ) για το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2023-2024

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. δημοσιεύει τον Πίνακα Επιλεγομένων κατ΄ αξιολογική σειρά, που αφορά την επιλογή καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ για το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου και το παράρτημα αυτού για το σχολικό έτος 2023 - 2024, της προκήρυξης της ΔΗΚΕΗ υπ' αριθμόν πρωτ.  οικ.  1646/23.05.2023 (ΑΔΑ:6833ΟΚ6Ξ-9ΕΘ)όπως αυτός ενσωματώθηκε στην υπ' αριθμόν ΑΔΣ 116/06.07.2023 (ΑΔΑ: ΩΜΑΒΟΚ6Ξ-Η51) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ, μετά την έγκρισή του.

11Ιουλ2023

Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης του Ωδείου Δήμου Ηράκλειου και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης της ΣΟΝΚΔΗ της ΔΗΚΕΗ

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Η. ανακοινώνει τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ως εξής: αφενός ενός (01) μουσικού ΤΕ για την κάλυψη αναγκών του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης (ΠΣΚΗ), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Καλλιτεχνική Διεύθυνση Ωδείου Δήμου Ηρακλείου», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και αφετέρου ενός (01) μουσικού ΠΕ για την κάλυψη αναγκών της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης (ΠΣΚΗ), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Καλλιτεχνική Διεύθυνση Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου», συνολικής διάρκειας εκάστης σύμβασης έως δώδεκα (12) μήνες ενός (01) μουσικού ΠΕ ή ΤΕ για την κάλυψη αναγκών του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης (ΠΣΚΗ),

21Ιουν2023

Πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) προκηρύσσει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης), για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και Υποστήριξη Παιδιών» (Περίοδος 2022-23), στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ).

24Μάι2023

Πρόσκληση πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού (46 ατόμων) στο Ωδείο Δήμου Ηρακλείου για την σχολική χρονιά 2023-2024

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού (46 ατόμων) με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 9 μήνες, για την σχολική χρονιά 2023 – 2024, με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου, στο Ωδείο Δήμου Ηρακλείου και το παράρτημα αυτού στην Δημοτική Ενότητα Παλιανής, από την Δημοτική Κοινωφελή ΕπιχείρησηΠολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, με την διαδικασία του ΠΔ 524/1980.

28Δεκ2022

Πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έως δύο μήνες

"Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 210/2022 σε ορθή επανάληψη  (ΑΔΑ: 6ΛΨ9ΟΚ6Ξ-29Ο), με την οποία διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της πρόσληψης εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση των αυξημένων πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών της χειμερινής περιόδου 2022-2023 στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Ηρακλείου της ΔΗΚΕΗ

14Νοε2022

Πρόσληψη προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έως δύο μήνες

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ύστερα από την υπ’ αριθ. 180/2022 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου πάρκου στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2022 για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, χρονική περίοδο:

12Οκτ2022

Πρόσληψη προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έως δύο μήνες στα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 157/2022 (ΑΔΑ: 6ΗΤ9ΟΚ6Ξ-1ΦΥ), με την οποία διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της πρόσληψης εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση των αυξημένων πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών της χειμερινής περιόδου 2022 στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Ηρακλείου της ΔΗΚΕΗ

05Αυγ2022

odeio1

Ανάρτηση πίνακα επιλεγομένων για καλλιτεχνικό προσωπικό (ΙΔΟΧ) για το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2022-2023

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. δημοσιεύει τον Πίνακα Επιλεγομένων κατ΄ αξιολογική σειρά, που αφορά την επιλογή καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ για το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου και το παράρτημα αυτού για το σχολικό έτος 2022 - 2023, της προκήρυξης της ΔΗΚΕΗ υπ' αριθμόν πρωτ.  οικ. 1504/10.06.2022  (ΑΔΑ: Ρ1ΠΦΟΚ6Ξ-4ΙΞ), όπως αυτός ενσωματώθηκε στην υπ' αριθμόν ΑΔΣ 110/28.07.2022 (ΑΔΑ: 6ΤΔΥΟΚ6Ξ-4ΞΨ) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ, μετά την έγκρισή του.

01Αυγ2022

Πίνακας κατάταξης πρόσληψης προσωπικού ΥΕ ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου της ΔΗΚΕΗ

Επισυνάπτεται ο πίνακας κατάταξης της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (κωδ. θέσης 101) για τα ΚΔΑΠ Ηρακλείου

13Ιουλ2022

Πρόσκληση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού-Καθαριστής (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)

Η Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού-Καθαριστής (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης), για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2021-2022), στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ). Η διάρκειας της σύμβασης θα ξεκινά από την υπογραφή της έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης λόγω συνέχισης του προγράμματος. Για το μήνα Αύγουστο οι αποδοχές θα καλύπτονται από ιδίους πόρους τις επιχείρησης.


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ