27Ιουν2022

Παροχή κοινωνικών και διοικητικών υπηρεσιών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικούς φορείς την παροχή κοινωνικών και διοικητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους», «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΙΙ», που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 94/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΩΕΟΚ6Ξ-617) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

24Ιουν2022

Προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2022 που συνδιοργανώνει η  Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος -Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 96/2022 (ΑΔΑ ΩΤ7ΠΟΚ6Ξ-ΡΜΔ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

15Ιουν2022

Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών νομικού συμβούλου στη  ΔH.K.E.H

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών νομικού συμβούλου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 89/2022 ΑΔΑ: ΨΕ3ΕΟΚ6Ξ-Ε1Φ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

26Μάι2022

Προμήθεια περιφερειακών ηχητικού εξοπλισμού στη  ΔH.K.E.H

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια περιφερειακών ηχητικού εξοπλισμού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 66/2022 (ΑΔΑ  9ΓΖΔΟΚ6Ξ-ΠΧΡ) απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο.

26Μάι2022

Προμήθεια γνήσιων μελανιών στη Διοίκηση και στα προγράμματα της ΔH.K.E.H (ενημέρωση 01.06.2022)

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια γνήσιων μελανιών στη Διοίκηση και στα προγράμματα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 67/2022 (ΑΔΑ: ΨΡ0ΔΟΚ6Ξ-ΩΥΡ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

23Μάι2022

Διακήρυξη για την προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού με την μορφή Catering για την σίτιση ωφελούμενων στα Κ.Η.Φ.Η. της ΔH.K.E.H.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού με την μορφή CATERING για την σίτιση ωφελούμενων στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.

21Απρ2022

Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στα προγράμματα που υλοποιεί η ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στα προγράμματα που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 46/2022 (ΑΔΑ: ΨΒΑ1ΟΚ6Ξ-ΝΒΖ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

21Απρ2022

Προμήθεια σιδήρων (ΟΜΑΔΑ 2) για την επισκευή του κτιρίου του ΚΔΑΠ Ασιτών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, τηνπρομήθεια σιδήρων (ΟΜΑΔΑ 2) για την επισκευή του κτιρίου του ΚΔΑΠ Ασιτών που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 49/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΚΩΖΟΚ6Ξ-ΔΤΓ). 

21Απρ2022

Προμήθεια οικοδομικών υλικών (ΟΜΑΔΑ 1) για την επισκευή του κτιρίου του ΚΔΑΠ Ασιτών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, τηνπρομήθεια οικοδομικών υλικών (ΟΜΑΔΑ 1) για την επισκευή του κτιρίου του ΚΔΑΠ Ασιτών που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 49/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΚΩΖΟΚ6Ξ-ΔΤΓ). 

29Μαρ2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε δύο ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της επιχείρησης για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ). Η επιλογή των ορκωτών ελεγκτών θα διενεργηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, υπό τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης με αρ. 54/2022 (ΑΔΑ: 6Σ7ΡΟΚ6Ξ-ΤΔ6), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Συνοπτικά οι όροι συμμετοχής είναι οι ακόλουθοι:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ