09Νοε2023

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους»  που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 174/2023 ΑΔΑ:9ΑΘ2ΟΚ6Ξ-ΧΥ8 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η δημόσια σύμβαση θα ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 παρ.1 του ν. 4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής. Οι υποβαλλόμενες προσφορές κατατίθενται στην αναθέτουσα αρχή /αρμόδια υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ταχυδρομείο) μέχρι και έξι (6) ημέρες από την αποστολή της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι έως την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14.30. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε τμηματικά (τμήμα 1: Πίνακας 1 : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ηλεκτρικών συσκευών, τμήμα 2 : Πίνακας 2 : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός επίπλων) είτε στο σύνολο της προμήθειας

 

 

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (5.23PROC013734433.pdf)5.23PROC013734433.pdf318 kB
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (υπευθυνη δηλωση 4412-16.pdf)υπευθυνη δηλωση 4412-16.pdf152 kB

EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ