27Σεπ2023

Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο : προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος- Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.), Ταχυδρομική διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης, Ταχυδρομικός Κώδικας 714 08, Κωδικός ΝUTS ΕL 431, Τηλέφωνο +302813409851,

2.Υποδιαίρεση σε τμήματα : Ναι, TMHMA 1 Κλασικό πιάνο με ουρά, TMHMA 2 Κοντραμπάσο, TMHMA 3 Κοντραμπάσο, TMHMA 4 Βιολιά ¾, TMHMA 5 Βιολιά 2/4, TMHMA 6 Βιολί ¼, TMHMA 7 Βιόλες, TMHMA 8 Βιολοντσέλo 4/4, TMHMA 9 Βιολοντσέλο ¾, TMHMA 10 Βιολοντσέλο 2/4, TMHMA 11 Βιολοντσέλο ¼, TMHMA 12 Cor anglais -  English Horn, TMHMA 13 Μπάσο Κλαρινέτο, TMHMA 14        Κλαρινέτα, TMHMA 15 Γαλλικό Κόρνο διπλό, TMHMA 16 Ευφώνιο τετράκλειδο, TMHMA 17                Όμποε, TMHMA 18 Τρομπόνι με κλειδί, TMHMA 19  Δοξάρι τσέλου, TMHMA 20 Χορδές κιθάρας, TMHMA 21 Χορδές κοντραμπάσου, TMHMA 22 Χορδές τσέλου, TMHMA 23 Deluxe Orchestra Music Stand, TMHMA 24 Chair for Double Bass, TMHMA 25 Chair drum, cello and harp players, TMHMA 26 Drum Throne, TMHMA 27 Ανταλλακτικά και αξεσουάρ αναλογίων

3. Προϋπολογισμός της Προμήθειας: Εξήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€62.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €50.000,00 /ποσό ΦΠΑ: €12.000,00).

4.Κριτηριο ανάθεσης: Προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα ή ομάδα τμημάτων ή για το σύνολο της προμήθειας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

5.Ενναλακτικες προσφορές: Ενναλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

6.Χρόνος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

7.Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

8.Εγγύηση συμμετοχής: Ορίζεται 2% του Π/Υ ανά τμήμα χωρίς ΦΠΑ.

9. Υποβολή προσφορών : Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης/ υποβολής προσφορών είναι η 12η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

10. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

11.Δημοσιευσεις/Πρόσβαση στα Έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο (ΚΗΜΔΗΣ), στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβαν Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 235131 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση www.dikeh.gr, και στον Ελληνικό Τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

12.Πληροφοριες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τμήμα Προμήθειων της ΔΗΚΕΗ

 


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ