07Ιουν2023

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την υγιεινή των εργαζομένων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτή εξειδικεύεται και εγκρίνεται στην με αριθμό 80/2023 (ΑΔΑ: 6ΟΘΟΟΚ6Ξ-81Δ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών έχει εκδοθεί α)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ΑΑΥ 208/2023 (ΑΔΑ: 6ΓΦ7ΟΚ6Ξ-1ΡΔ)

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά, μετά των δικαιολογητικών όπως αυτά αναλύονται στην με αριθμό 80/2023 (ΑΔΑ: 6ΟΘΟΟΚ6Ξ-81Δ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:30 μ.μ.


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ