21Απρ2023

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους» 

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους». Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 65/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Α3ΞΟΚ6Ξ-Α60).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 60-7135.002  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης, με τίτλο «Εξοπλισμός Οικοσκεύων Προγ.Στέγαση-εργασία Αστέγους». Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η AAY με α/α καταχώρησης, στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα, Α-187/2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012504436 ΑΔΑ: Ψ7Δ3ΟΚ6Ξ-47Ξ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023.

Η δημόσια σύμβαση θα ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 παρ.1 του ν. 4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής. Οι υποβαλλόμενες προσφορές κατατίθενται στην αναθέτουσα αρχή /αρμόδια υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ταχυδρομείο) μέχρι και δεκατέσσερις (14) μέρες από την αποστολή της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι έως την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 14.30.

 


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ