13Απρ2023

Παροχή υπηρεσιών ενδιαίτησης των μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου της ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την παροχή υπηρεσιών ενδιαίτησης των μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου της ΔΗΚΕΗ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 52/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 683ΝΟΚ6Ξ-Υ9Ω).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 10-6142.002  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης, με τίτλο «Έξοδα ενδιαίτησης Εκπαιδευτών Ορχήστρας Νέων». Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η AAY με α/α καταχώρησης, στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα, Α-174/10.04.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012503383 ΑΔΑ: ΨΨΙΘΟΚ6Ξ-6ΒΛ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά (Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσός, Γραφείο 7 ισόγειο) για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την 20η Απριλιου 2023 και ώρα 14:30 μ.μ.

 

 


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ