15Ιουν2022

Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών νομικού συμβούλου στη  ΔH.K.E.H

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών νομικού συμβούλου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 89/2022 ΑΔΑ: ΨΕ3ΕΟΚ6Ξ-Ε1Φ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών έχει εκδοθεί α)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ΑΑΥ Α-207/2022 (ΑΔΑ: 6Χ7ΝΟΚ6Ξ-ΙΤ5, ΑΔΑΜ: 22REQ010743863)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών μέχρι την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην κατηγορία ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ της υπ’αριθμ. 89/2022 ΑΔΑ: ΨΕ3ΕΟΚ6Ξ-Ε1Φ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

δ. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το ιδιόχειρο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος της ανωτέρω ανάθεσης παροχής υπηρεσιών και οι δηλώσεις που αναφέρονται στο υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

ε.Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά τα φυσικά πρόσωπα – οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, αλλά και ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται ψηφιακά από την ιστοσελίδα 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗ.Κ.Ε.Η., 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΣΚΑΛΙΔΗ


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ