15Ιουν2021

Παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συνεργάτη Ωδείου και Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Δήμου Ηρακλείου

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα – φυσικό πρόσωπο, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου και την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου,

όπως οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται και εξειδικεύονται στην ΑΔΣ 64/2021 (ΑΔΑ: 62ΝΖΟΚ6Ξ-Μ52), για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, και υπό τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με αρ. 64/2021 (ΑΔΑ: 62ΝΖΟΚ6Ξ-Μ52), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών έχει εκδοθεί α) η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό Α-143/2021 (ΑΔΑ: ΩΦΙ1ΟΚ6Ξ-Ξ21, ΑΔΑΜ: 21REQ008695610).

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

- Οικονομική προσφορά σε ευρώ

- Πτυχίο ΑΕΙ και πιστοποιητικό μεταβολών του οικείου συλλόγου κατά την ΑΔΣ 64/2021

- Απόδειξη εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας, κατά την ΑΔΣ64/2021, η οποία να καλύπτει τις εκεί προβλεπόμενες χρονικές και ποιοτικές απαιτήσεις

- Τίτλους γλωσσομάθειας για τις γλώσσες της ΑΔΣ 64/2021, αποδεικνυόμενης σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του ΑΣΕΠ https://www.asep.gr/guide/1E_2020/otherlanguages.html

- Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στις ενότητες επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνυόμενης σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του ΑΣΕΠ https://www.asep.gr/guide/1E_2020/computerknowledge.html

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου

- Φορολογική ενημερότητα

- Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

- Υπεύθυνη Δήλωση (κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται) με βεβαιωμένο το ιδιόχειρο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος της ανωτέρω ανάθεσης παροχής υπηρεσιών.

 

Όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΔΗ & ΣΟΝΚΔΗ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ταχυδρομικά ή θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΔΗΚΕΗ στην ταχυδρομική διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, ΤΚ 716 01, Ηράκλειο Κρήτης, έως και την Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:30.

Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ