15Ιαν2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας μερίδων έτοιμου φαγητού για την σίτιση ηλικιωμένων στα ΚΗΦΗ της ΔHKEH

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, προκειμένου να προβεί σε ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μερίδων ετοίμου φαγητού (CPV: 15894200-3, CPV: 55321000-6 & CPV: 55521200-0) για την σίτιση ωφελούμενων / εξυπηρετουμένων ηλικιωμένων στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Παλιανής, Τεμένους, Αλικαρνασσού και Αγίας Τριάδος Ηρακλείου Κρήτης (είτε συνολικά είτε τμηματικά), που ανήκουν στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου

προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (€65.230,96) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σε βάρος των ΚΑ 10-6473.002, ΚΑ 10-6473.003, ΚΑ 10-6473.004 και ΚΑ 10-6473.005 με τίτλο «Έξοδα οργ. Κοιν. Δρασ. – Προμ.γευμάτων ΚΗΦΗ Νέας Αλικαρ.», «Έξοδα οργ. Κοιν. Δρασ. – Προμ. γευμ. ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας», «Έξοδα οργ. Κοιν. Δρασ. – Προμ. γευμ.  ΚΗΦΗ Παλιανής» και «Έξοδα οργ. Κοιν. Δρασ. – Προμ. γευμ. ΚΗΦΗ Τεμένους» αντίστοιχα, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανά τμήμα ή ομάδα τμημάτων ή για το σύνολο της σύμβασης µε σφραγισμένες έγγραφες προσφορές, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, την Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 2/2021 του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Η. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους συμμετέχοντες ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της ΔΗΚΕΗ για την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, που είναι η 27η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 375 & άρθρο 26  παρ.7 του Ν. 4412/2016), με την κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν. 4412/2016), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση. Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού, τα οποία αναρτώνται στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΔΗΚΕΗ (https://www.dikeh.gr/anakoinoseis/diagonismoi), στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/) στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurment.gov.gr) ενώ Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον ελληνικό τοπικό τύπο (τοπική εφημερίδα Πατρίς), σύμφωνα με το άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και το άρθρο 379 §12 του Ν. 4412/2016. Επίσης, αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τα γραφεία της ΔΗΚΕΗ, Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 716 01, Τηλέφωνο: 2813 409851 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κ. Μιχαήλ Κυράτσογλου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σημειώνεται ότι το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται ψηφιακά από την ιστοσελίδα  

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (3.Διακηρυξη διαγωνισμου.pdf)3.Διακηρυξη διαγωνισμου.pdf730 kB
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (6.ΤΕΥΔ ΔΗΚΕΗ.doc)6.ΤΕΥΔ ΔΗΚΕΗ.doc193 kB

EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ