04Μαϊ2020

Παροχή υπηρεσιών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές για το Οικονομικό Έτος 2019 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου

Λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19 δεν κατέστη δυνατό να υποβληθεί οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές για το Οικονομικό Έτος 2019 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.  H επιχείρηση λόγω της χαλάρωσης των μέτρων προσκαλεί εκ νέου ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

Η επιλογή των ορκωτών ελεγκτών θα διενεργηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, υπό τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης με αρ. 46/2020, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Συνοπτικά οι όροι συμμετοχής είναι οι ακόλουθοι:

  1. Δικαιούχοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές.
  2. Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών που θα συναφθεί με τον ανάδοχο είναι η διενέργεια, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές, του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου του άρ. 261 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 για την διαχειριστική περίοδο 2019 και θα αφορά το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ΔΗΚΕΗ.
  3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΗΚΕΗ (Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, ΤΚ 716 01 Ηράκλειο Κρήτης, κτήριο Παλαιού Δημαρχείου).
  4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου θα είναι η έκθεση του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της διαχειριστικής περιόδου 2019, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο καθώς και οποιοδήποτε άλλο παραδοτέο προβλέπεται στη νομοθεσία για το συγκεκριμένο είδος ελέγχου.
  5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στην ΔΗΚΕΗ είναι:

- Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι ελεγκτές – λογιστές ή οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου του άρ. 261 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 της διαχειριστικής περιόδου 2019 για την ΔΗΚΕΗ, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

- Οικονομική Προσφορά

- Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.

- Φορολογική ενημερότητα

- Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

- Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) με βεβαιωμένο το ιδιόχειρο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος της ανωτέρω ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

- Εφόσον είσαστε νομικό πρόσωπο, παρακαλούμε να μας αποστείλετε επιπλέον τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας, όπως, για παράδειγμα, τελευταίο δημοσιευμένο καταστατικό ή πρόσφατο πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας σας.

  1. Όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΗΚΕΗ στην ταχυδρομική διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, ΤΚ 716 01, Ηράκλειο Κρήτης, έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 και ώρα 14.30.
  2. Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
  3. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί δημόσια σύμβαση παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών με τον ανάδοχο και η πληρωμή αυτού θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΗΚΕΗ της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2019 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω παροχή υπηρεσιών έχει εκδοθεί α) η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α86/2020 ΑΑΥ (ΑΔΑΜ: 20REQ006315746, ΑΔΑ : Ω94ΠΟΚ6Ξ-ΠΙΣ)

Σημειώνεται ότι το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από την ιστοσελίδα  

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (1.docx)1.docx45 kB
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (7.Πρόσκληση υποβολή προσφοράς.docx)7.Πρόσκληση υποβολή προσφοράς.docx21 kB
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf295 kB

EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ