22Αυγ2019

Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στα προγράμματα που υλοποιεί η Επιχείρησης όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 255/2019 απόφαση Προέδρου του Δ.Σ της επιχείρησης ΑΔΑ: 9ΕΦΦΟΚ6Ξ-ΣΝΕ

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών έχει εκδοθεί α)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ΑΑΥ 146/2019 (ΑΔΑ: Ψ4Μ6ΟΚ6Ξ-Ο17, ΑΔΑΜ: 19REQ005458100)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών μέχρι την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά τα φυσικά πρόσωπα – οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, αλλά και ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

δ. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το ιδιόχειρο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος της ανωτέρω ανάθεσης παροχής υπηρεσιών και οι δηλώσεις που αναφέρονται στο υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

ε. Εφόσον είσαστε νομικό πρόσωπο, παρακαλούμε να μας αποστείλετε επιπλέον τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας, όπως, για παράδειγμα, τελευταίο δημοσιευμένο καταστατικό ή πρόσφατο πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας σας.

στ. Σχετική βεβαίωση αποκλειστικότητας του υποψηφίου αναδόχου. Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση αποκλειστικότητας εκδίδεται από τον κατασκευαστικό οίκο κάθε προϊόντος, και βεβαιώνει ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανάδοχος είναι μοναδικός ή αποκλειστικός αντιπρόσωπος (βλ. άρθρο 32 του Ν.4412/2016).

η. Σχετική άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους)
θ. Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει ότι όλα τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση εντόμων & τρωκτικών έχουν την έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για χρήση σε κατοικημένους χώρους και η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα τους. Είναι ασφαλή & ακίνδυνα ως προς την χρήση τους για το προσωπικό και τους επισκέπτες των δομών της επιχείρησης , φιλικά με το περιβάλλον.

ε. Πιστοποιητικό από φορέα πιστοποιήσεων ότι πληροί τους όρους διεθνών προτύπων για τις υπηρεσίες που παρέχει (π.χ. ISO ).

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ