08Μαϊ2019

Προμήθεια έντυπου υλικού προβολής κοινωνικών δομών και προμήθεια μπάνερ διαδρομής μέθης

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια έντυπου υλικού προβολής κοινωνικών δομών και την προμήθεια μπάνερ διαδρομής μέθης στα πλαίσια λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής  όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 89/2019 ΑΔΑ: ΨΠ6ΝΟΚ6Ξ-ΛΥΦ απόφαση Προέδρου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για οποιοδήποτε είδος (ατομικά) δηλώνοντας τον α/α του κελιού όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α104/2019 (ΑΔΑ: Ψ4Κ7ΟΚ6Ξ-ΑΩ7, ΑΔΑΜ 19REQ004903767).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την  Παρασκευή 10/05/2019 και ώρα 14.00

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ