15Μαρ2019

Υπηρεσίες συμμόρφωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων και υποστήριξης υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Η. κατόπιν της υπ’ αρ. 63/2019 με αρ. πρωτ. 651/13.03.2019 (ΑΔΑ 6Φ7ΧΟΚ6Ξ-9ΒΤ) απόφασης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου», σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ/2016/679) και την ισχύουσα σχετική εθνική νομοθεσία εν γένει, λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τους ΥΠΔ της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς οικονομικού φορείς για την ανάθεση καθηκόντων παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης προς τον ΓΚΠΔ (Υπηρεσίες ΓΚΠΔ /GDPR SERVICES) και υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Υποστήριξη ΥΠΔ/DPO SUPPORT) με σύμβαση παροχής υπηρεσιών έως τις 15.12.2019 με δυνατότητα παράτασης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, στον οποίο θα εσωκλείεται η προσφορά κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με την παρ. 2 της παρούσας πρόσκλησης. Ο σφραγισμένος φάκελος είτε θα κατατίθεται αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου (Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, ΤΚ 716 01, Ηράκλειο, Κτήριο Παλαιού Δημαρχείου, ισόγειο, πρωτόκολλο) είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με ευθύνη των συμμετεχόντων, από την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 έως την Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Η προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών, η ορθή συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς και η έγκαιρη υποβολή της γίνεται με αποκλειστική ευθύνη κάθε συμμετέχοντος, της ΔΗΚΕΗ ουδεμίας ευθύνης φέρουσας για τυχόν παραλείψεις των συμμετεχόντων. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του συμμετέχοντος της υπ’ αριθμόν 63/2019 (ΑΔΑ: ) απόφασης του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/ και στον ιστότοπο της ΔΗΚΕΗ https://www.dikeh.gr/ και την οποία σας καλούμε να συμβουλευτείτε.

  1. 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Στην διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αυτό θα παρέχει τις Υπηρεσίες ΓΚΠΔ (GDPR services) στο πλαίσιο συμμόρφωσης της ΔΗΚΕΗ με τον Κανονισμό και θα οριστεί το ίδιο ως ΥΠΔ (DPO) θα πρέπει όμως να προσδιορίσει και τον αναπληρωτή αυτού. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αυτό θα παρέχει τις Υπηρεσίας ΓΚΠΔ (GDPR services) στο ίδιο ως άνω πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό και θα ορίσει στην τεχνική προσφορά του το φυσικό πρόσωπο εκείνου που θα αναλάβει το ρόλο του ΥΠΔ (DPO) και του αναπληρωτή αυτού. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει στην τεχνική προσφορά του ότι πλαισιώνεται από συνεργάτες φυσικά πρόσωπα. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι (φυσικά πρόσωπα ή ο εκπρόσωπος των νομικών προσώπων ή και το υποδεικνυόμενο από το νομικό πρόσωπο φυσικό πρόσωπο που θα οριστεί ως DPO), και πρέπει να συγκεντρώνουν τα παρακάτω αναφερόμενα προσόντα:

  • Επαγγελματικά προσόντα, ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39 του ΓΚΠΔ.
  • Πτυχίο ΑΕΙ Νομικής Σχολής, Σχολής Πληροφορικής, Σχολής Μηχανικών Πληροφορικής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος εφόσον αυτό προβλέπεται ανάλογα με την ιδιότητα του προσώπου.
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Ανεπτυγμένες γνώσεις Η/Υ, αποδεικνυόμενες με: α) πιστοποιητικό ECDL ή ΑΚΤΑ ή ισοδύναμο ή β) με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, πανεπιστημιακής ή/και τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
  • Οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν στην τεχνική προσφορά τους στοιχεία (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άλλες συμβάσεις), τα οποία θα συνεκτιμηθούν και θα αποδεικνύουν: 1. την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εμπειρογνωσία των πρακτικών περί προστασίας και διαχείρισης δεδομένων και της ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο συμμόρφωσης και υλοποίησης αυτού, ειδικά, αν υπάρχουν, σε συνάρτηση με τον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτής και 2. Την αντίληψη για τα πληροφοριακά συστήματα και ειδικότερα την διαχείριση δεδομένων μέσω αυτών και την ασφάλειά τους.

Εφόσον ο υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δηλώσει ότι πλαισιώνεται από συνεργάτες φυσικά πρόσωπα για την αρτιότερη και ταχύτερη παροχή των υπηρεσιών ΓΚΠΔ, θα πρέπει για λόγους σαφήνειας και οργάνωσης και προκειμένου να αποτραπούν συγκρούσεις συμφερόντων, να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του τον καταμερισμό της εργασίας στα φυσικά πρόσωπα που θα δηλώσει, τους τίτλους σπουδών αυτών και την εμπειρογνωσία τους στις πρακτικές προστασίας και διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα, που θα αποτελούν την οργανωμένη ομάδα του υποψηφίου, είναι απαραίτητο να είναι και εκείνοι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ.

  1. 2. Προσφορές

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να περιλάβουν:

1) Απλή αίτηση συμμετοχής – εκδήλωση ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης και ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση και συμφωνούν με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της υπ’ αριθμόν 63/2019 (ΑΔΑ: 6Φ7ΧΟΚ6Ξ-9ΒΤ) απόφασης προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ.

2) Τεχνική προσφορά, από την οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση στους όρους της πρόσκλησης και της 63/2019 (ΑΔΑ 6Φ7ΧΟΚ6Ξ-9ΒΤ) απόφασης προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ και θα προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των προσόντων τους (και των τυχόν φυσικών προσώπων της ομάδας τους) σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1. Επίσης θα υποδεικνύεται το φυσικό πρόσωπο του προτεινόμενου ΥΠΔ και του αναπληρωτή αυτού και των μελών της ομάδας τους, με πλήρη βιογραφικά σημειώματα όλων.

3) Οικονομική προσφορά σε ευρώ που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα €8.000 άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την δαπάνη παροχής των υπηρεσιών, που αναφέρεται στην απόφαση προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ 63/2019 (ΑΔΑ 6Φ7ΧΟΚ6Ξ-9ΒΤ)

4) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να αποστέλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά τα φυσικά πρόσωπα – οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, αλλά και ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

δ. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το ιδιόχειρο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος της ανωτέρω ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

ε. Εφόσον είσαστε νομικό πρόσωπο, παρακαλούμε να μας αποστείλετε επιπλέον τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας, όπως, για παράδειγμα, τελευταίο δημοσιευμένο καταστατικό ή πρόσφατο πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας σας.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από επαρκή τεκμηρίωση των προσόντων της παραγράφου 1 ή που καθορίζουν αμοιβή εκτός του προϋπολογισμού της παραγράφου 2.3 απορρίπτονται. Διευκρινίζεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά ή πτυχία πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και νομίμως επικυρωμένα και προσκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις. Απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

  1. 3. Αξιολόγηση - Επιλογή

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα υπογραφεί με τον μειοδότη υποψήφιο που θα καλύπτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα ως ανωτέρω. Σε περίπτωση που προκύψει ισοτιμία (απόκλιση προσφερόμενης αμοιβής σε ποσοστό έως 1%) ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους υποψηφίους, θα επιλεγεί με σειρά προτεραιότητας αυτός με την μεγαλύτερη εμπειρογνωσία και την ικανότητα άσκησης των καθηκόντων του άρθρου 39 του ΓΚΠΔ και στην συνέχεια αυτός με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου σε ΑΕΙ.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, παραπέμπουμε στην υπ’ αριθμόν 63/2019 (ΑΔΑ: 6Φ7ΧΟΚ6Ξ-9ΒΤ) απόφαση προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΚΕΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ