01Μαρ2019

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών στα ΚΗΦΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών στα ΚΗΦΗ, όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 42/2019 Απόφαση Προέδρου με σχετικό ΑΔΑ: 6ΖΠ4ΟΚ6Ξ-Λ6Μ.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α86/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 86/2019 ΑΔΑΜ: 19REQ004545158, ΑΔΑ :ΩΓ54ΟΚ6Ξ-50Π

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την  Πέμπτη 07/03/2019 και ώρα 13.00

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΚΕΗ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ