16Ιαν2019

Προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού στα Κ.Η.Φ.Η.

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό προκειμένου να προβεί σε ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μερίδων ετοίμου φαγητού για την σίτιση ωφελούμενων / εξυπηρετουμένων ηλικιωμένων στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Παλιανής, Τεμένους, Αλικαρνασσού και Αγίας Τριάδος Ηρακλείου Κρήτης (είτε συνολικά είτε τμηματικά), που ανήκουν στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις €56.108,00 άνευ ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%: €69.573,92), σε βάρος των ΚΑ 10-6473.002, ΚΑ 10-6473.003, ΚΑ 10-6473.004 και ΚΑ 10-6473.005 με τίτλο «Έξοδα οργ. Κοιν. Δρασ. – Προμ.γευμάτων ΚΗΦΗ Νέας Αλικαρ.», «Έξοδα οργ. Κοιν. Δρασ. – Προμ. γευμ. ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας», «Έξοδα οργ. Κοιν. Δρασ. – Προμ. γευμ.  ΚΗΦΗ Παλιανής» και «Έξοδα οργ. Κοιν. Δρασ. – Προμ. γευμ. ΚΗΦΗ Τεμένους» αντίστοιχα, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανά τμήμα ή ομάδα τμημάτων ή για το σύνολο της σύμβασης µε σφραγισμένες έγγραφες προσφορές, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 12/2019 του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Η. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους συμμετέχοντες ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της ΔΗΚΕΗ για την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, που είναι η 28η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ