16Νοε2023

Προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού στη ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια των άγονων τμημάτων, από 2 έως 27, της υπ’ αριθμ. 01/2023 (αρ. πρωτ. 3780/26.09.2023 και ΑΔΑΜ: 23PROC013476456) διακήρυξης για την προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)

10Νοε2023

Δημόσια, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία μέσων ψυχαγωγίας

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. διακηρύττει δημόσια, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση χρήσεως τμημάτων του υπαίθριου δημοτικού χώρου έναντι του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2023-2024, που προορίζεται για την προσωρινή άσκησηψυχαγωγικώνδραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μεμονωμένες διατάξεις ψυχαγωγίας, για το χρονικό διάστημα από την 8η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 έως και το πέρας της 6ης Ιανουαρίου 2024, με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο σώμα της σχετικής υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4477/10.11.2023 (ΑΔΑ: Ψ91ΔΟΚ6Ξ-ΠΞΞ) Διακήρυξης της υπ’ αριθμόν 01/2023 Δημόσιας Πλειοδοτικής Δημοπρασίας της ΔΗΚΕΗ.

09Νοε2023

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους»  που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 174/2023 ΑΔΑ:9ΑΘ2ΟΚ6Ξ-ΧΥ8 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

27Σεπ2023

Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο : προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος- Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.), Ταχυδρομική διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης, Ταχυδρομικός Κώδικας 714 08, Κωδικός ΝUTS ΕL 431, Τηλέφωνο +302813409851,

06Σεπ2023

Προμήθεια υλικών για τις εγκαταστάσεις του στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού στη ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια υλικών για τις εγκαταστάσεις του στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του Δήμου Ηρακλείου που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 146/2023 ΑΔΑ: Ψ3ΗΓΟΚ6Ξ-3ΥΕ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

06Σεπ2023

Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στη ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στα προγράμματα που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 143/2023 (ΑΔΑ: 9ΝΞΠΟΚ6Ξ-ΣΩ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

07Ιουν2023

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στη ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την ασφάλεια των εργαζομένων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτή εξειδικεύεται και εγκρίνεται στην με αριθμό 80/2023 (ΑΔΑ: 6ΟΘΟΟΚ6Ξ-81Δ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

07Ιουν2023

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την υγιεινή των εργαζομένων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτή εξειδικεύεται και εγκρίνεται στην με αριθμό 80/2023 (ΑΔΑ: 6ΟΘΟΟΚ6Ξ-81Δ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

26Μάι2023

Δημόσια Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Παλιανής - Νέες Προθεσμίες

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. διακηρύσσει την διενέργεια δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981, για την μίσθωση ενός ακινήτου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του Προγράμματος Κ.Η.Φ.Η. Παλιανής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου και θα χρησιμοποιηθεί για την φροντίδα των ωφελουμένων του Προγράμματος των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

24Μάι2023

Προμήθεια γραφικής ύλης στη Διοίκηση και στα προγράμματα που υλοποιεί η ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την Προμήθεια γραφικής ύλης στη Διοίκηση και στα προγράμματα που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 76/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ  9ΥΓΓΟΚ6Ξ-94).


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ