27Ιουλ2020

Προμήθεια ανταλλακτικών ποδηλάτων για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ανταλλακτικών ποδηλάτων για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 91/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΜΧΨΟΚ6Ξ-46Γ).

24Ιουλ2020

Προμήθεια Καρεκλών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, τηνπρομήθεια πλαστικών καρεκλών με μπράτσα στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 94/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΚΛΕΟΚ6Ξ-2ΜΙ).

24Ιουλ2020

Προμήθεια υπέρυθρων θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης και προστατευτικών μασκών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, τηνπρομήθεια υπέρυθρων θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης και προστατευτικών μασκών προστασίας προσώπου για τις ανάγκες των δομών που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.

29Ιουν2020

Παροχή υπηρεσιών χειριστή κονσόλας (ηχολήπτη) 

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει τον χειρισμό του πάγιου ηχητικού εξοπλισμού της (ψηφιακή κονσόλα ήχου και περιφερικά) σε εξειδικευμένο, πτυχιούχο ηχολήπτη με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών. Η επιλογή του αναδόχου θα διενεργηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, υπό τους όρους που αναφέρονται και εγκρίνονται στην απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 76/2020 (ΑΔΑ: ΩΓΤΨΟΚ6Ξ-ΦΘ9), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

29Ιουν2020

Επείγουσα προμήθεια χημικού υλικού στα πλαίσια λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΗΦΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την επείγουσα προμήθεια χημικού υλικού στα πλαίσια λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΗΦΗ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 74/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΑΓΜΟΚ6Ξ-Ο4Ι).

29Ιουν2020

Προμήθεια έντυπου υλικού (αναμνηστικά διπλώματα) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια έντυπου υλικού (αναμνηστικά διπλώματα) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 73/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΝΡΣΟΚ6Ξ-ΚΙΧ)

05Ιουν2020

Παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και συντήρησης τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής χημικών τουαλετών, την τοποθέτηση και συντήρηση τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών στα πλαίσια λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου του φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2020». Οι τεχνικές προδιαγραφές της άνωθεν υπηρεσίας καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης αναφέρονται στην εγκεκριμένη από το ΔΣ μελέτη 8/2020 με σχετικό ΑΔΑ: Ω7ΔΔΟΚ6Ξ-1ΘΧ

05Ιουν2020

Προμήθεια μεταλλικών πτυσσόμενων τραπεζιών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια μεταλλικών πτυσσόμενων τραπεζιών στα πλαίσια λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου του φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2020». Οι τεχνικές προδιαγραφές της άνωθεν υπηρεσίας καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης αναφέρονται στην εγκεκριμένη από το ΔΣ μελέτη 8/2020 με σχετικό ΑΔΑ: Ω7ΔΔΟΚ6Ξ-1ΘΧ

04Μαϊ2020

Παροχή υπηρεσιών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές για το Οικονομικό Έτος 2019 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου

Λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19 δεν κατέστη δυνατό να υποβληθεί οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές για το Οικονομικό Έτος 2019 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.  H επιχείρηση λόγω της χαλάρωσης των μέτρων προσκαλεί εκ νέου ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

07Απρ2020

Προμήθεια ηλεκτρονικών ταμπλετών (tablet) και ενός φορητού υπολογιστή (laptop)

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ηλεκτρονικών ταμπλετών (tablet) και ενός φορητού υπολογιστή (laptop). Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 49/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΑΣ5ΟΚ6Ξ-ΝΒΛ).


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ