27Σεπ2023

Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο : προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος- Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.), Ταχυδρομική διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης, Ταχυδρομικός Κώδικας 714 08, Κωδικός ΝUTS ΕL 431, Τηλέφωνο +302813409851,

06Σεπ2023

Προμήθεια υλικών για τις εγκαταστάσεις του στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού στη ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια υλικών για τις εγκαταστάσεις του στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του Δήμου Ηρακλείου που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 146/2023 ΑΔΑ: Ψ3ΗΓΟΚ6Ξ-3ΥΕ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

06Σεπ2023

Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στη ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στα προγράμματα που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 143/2023 (ΑΔΑ: 9ΝΞΠΟΚ6Ξ-ΣΩ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

07Ιουν2023

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στη ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την ασφάλεια των εργαζομένων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτή εξειδικεύεται και εγκρίνεται στην με αριθμό 80/2023 (ΑΔΑ: 6ΟΘΟΟΚ6Ξ-81Δ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

07Ιουν2023

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την υγιεινή των εργαζομένων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτή εξειδικεύεται και εγκρίνεται στην με αριθμό 80/2023 (ΑΔΑ: 6ΟΘΟΟΚ6Ξ-81Δ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

26Μάι2023

Δημόσια Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Παλιανής - Νέες Προθεσμίες

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. διακηρύσσει την διενέργεια δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981, για την μίσθωση ενός ακινήτου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του Προγράμματος Κ.Η.Φ.Η. Παλιανής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου και θα χρησιμοποιηθεί για την φροντίδα των ωφελουμένων του Προγράμματος των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

24Μάι2023

Προμήθεια γραφικής ύλης στη Διοίκηση και στα προγράμματα που υλοποιεί η ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την Προμήθεια γραφικής ύλης στη Διοίκηση και στα προγράμματα που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 76/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ  9ΥΓΓΟΚ6Ξ-94).

21Απρ2023

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους» 

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους». Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 65/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Α3ΞΟΚ6Ξ-Α60).

21Απρ2023

Δημόσια Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Παλιανής

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. διακηρύσσει την διενέργεια δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981, για την μίσθωση ενός ακινήτου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του Προγράμματος Κ.Η.Φ.Η. Παλιανής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου και θα χρησιμοποιηθεί για την φροντίδα των ωφελουμένων του Προγράμματος των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

18Απρ2023

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για το έτος 2023, εργαζομένων της ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για το έτος 2023, εργαζομένων της ΔΗΚΕΗ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 66/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΨΟ7ΟΚ6Ξ-Π6Ψ).


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ