28Ιουν2018

Προκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη κατόπιν επιλογής, καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και το παράρτημα αυτού στην δημοτική ενότητα Παλιανής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για εννιά μήνες, η διάρκεια της οποίας θα ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2018 και θα τελειώνει την 30η Ιουνίου 2019, συνολικού αριθμού πενήντα τριών (53) ατόμων.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, περί αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234α΄/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του Ν. 2190/1994 εδάφιο η. «Οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους…».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ Α 143/1980) Περί καθορισμού διαδικασίας επιλογής του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ), με την εξαίρεση όσων διατάξεων έχουν ρητά ή σιωπηρά καταργηθεί από νεότερη νομοθεσία 
  3. την υπ’ αριθμό 21945/18-5-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) στη ΔΗΚΕΗ
  4. Tην υπ’ αριθμό 74/2018 (ΑΔΑ: 62ΙΡΟΚ6Ξ-Α3Ν) απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης περί προγραμματισμού προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών.
  5. την υπ’ αριθμό 189/2018 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, μετά από την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών  20217/16-05-2018 (ΑΔΑ: 7Ζ5Ζ465ΧΘ7-ΙΝΗ)
  6. την υπ’ αριθμό 191/2018 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης περί έγκρισης των όρων της προκήρυξης πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και το παράρτημα αυτού στην δημοτική ενότητα Παλιανής

ανακοινώνει

την πρόσληψη κατόπιν επιλογής, καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και το παράρτημα αυτού στην δημοτική ενότητα Παλιανής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για εννιά μήνες, η διάρκεια της οποίας θα ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2018 και θα τελειώνει την 30η Ιουνίου 2019, συνολικού αριθμού πενήντα τριών (53) ατόμων.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί:

Συνημμένα:
ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
Κατεβάστε αυτό το αρχείο (Προκήρυξη Ωδείου 2018-2019 ΤΕΛΙΚΟ.pdf)Προκήρυξη Ωδείου 2018-2019 ΤΕΛΙΚΟ.pdf313 kB

EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ