07Μάι2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς εργαλείων ευπρεπισμού

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας εργαλείων ευπρεπισμού του περιβάλλοντα χώρου, την προμήθεια εργαλείων ευπρεπισμού του περιβάλλοντα χώρου, για τις ανάγκες του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης αναφέρονται στην με αριθμό 102/2018 ΑΔΣ με σχετικό  ΑΔΑ: ΨΘΟΨΟΚ6Ξ-6ΒΗ και στην Μελέτη 15/2018 με αριθ.πρωτ.566/19.03.2018 πίνακας 5.

07Μάι2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς εργαλείων ποδηλάτων, ηλ. αυτοκινήτων

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας εργαλείων συντήρησης ποδηλάτων ηλεκτρικών αυτοκινήτων και του περιβάλλοντα χώρου, την προμήθεια εργαλείων συντήρησης ποδηλάτων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων και του περιβάλλοντα χώρου, για τις ανάγκες του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης αναφέρονται στην με αριθμό 102/2018 ΑΔΣ με σχετικό  ΑΔΑ: ΨΘΟΨΟΚ6Ξ-6ΒΗ και στην Μελέτη 15/2018 με αριθ.πρωτ.566/19.03.2018 πίνακας 4.

07Μάι2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς χρωμάτων και υλικών ευπρεπισμού

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας χρωμάτων και υλικών ευπρεπισμού, την προμήθεια χρωμάτων και υλικών ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης αναφέρονται στην με αριθμό 102/2018 ΑΔΣ με σχετικό  ΑΔΑ: ΨΘΟΨΟΚ6Ξ-6ΒΗ και στην Μελέτη 15/2018 με αριθ.πρωτ.566/19.03.2018 πίνακας 3.

07Μάι2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ανταλλακτικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας ανταλλακτικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, για τις ανάγκες του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης αναφέρονται στην με αριθμό 102/2018 ΑΔΣ με σχετικό  ΑΔΑ: ΨΘΟΨΟΚ6Ξ-6ΒΗ και στην Μελέτη 15/2018 με αριθ.πρωτ.566/19.03.2018 πίνακας 2.

30Απρ2018

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ηχολήπτη

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας, ανακοινώνει ότι λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών χειρισμού του πάγιου ηχητικού εξοπλισμού της (ψηφιακή κονσόλα ήχου και περιφερικά) σε εξειδικευμένο, πτυχιούχο ηχολήπτη με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών. Η επιλογή του αναδόχου θα διενεργηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, υπό τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης με αρ. 101/2018 (ΑΔΑ: Ω8ΑΠΟΚ6Ξ-Κ53).

24Απρ2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ηχολήπτη

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει τον χειρισμό του πάγιου ηχητικού εξοπλισμού της (ψηφιακή κονσόλα ήχου και περιφερικά) σε εξειδικευμένο, πτυχιούχο ηχολήπτη με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών. Η επιλογή του αναδόχου θα διενεργηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, υπό τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης με αρ. 101/2018 (ΑΔΑ: Ω8ΑΠΟΚ6Ξ-Κ53).

20Απρ2018

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου Αγίας Τριάδας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου διακηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση των γραφείων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Ηρακλείου Κρήτης, που θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΗΚΕΗ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

08Μαρ2018

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου Φορτέτσας

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Φορτέτσας, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερολογιακών (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

02Μαρ2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας έτοιμου φαγητού

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ανά τμήμα ή ομάδα τμημάτων ή για το σύνολο προμήθειας έτοιμου φαγητού που αφορά τα Κ.Η.Φ.Η., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

01Μαρ2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών - λογιστών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε δύο ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της επιχείρησης για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2017 – 31.12.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ).


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ