13Αυγ2020

Προμήθεια μουσικών οργάνων – περιφερειακών και εξαρτημάτων στη ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια μουσικών οργάνων – περιφερειακών και εξαρτημάτων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος &  Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 100/2020 ΑΔΑ: 6ΠΥΘΟΚ6Ξ-ΘΙΖ        απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ΑΑΥ Α-150/2020 (ΑΔΑ: 6Τ63ΟΚ6Ξ-ΞΚΕ, ΑΔΑΜ: 20REQ007179249), A-151/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΖΛΟΚ6Ξ-88Ο, ΑΔΑΜ: 20REQ007179249) & Α-152/2020 (ΑΔΑ: 6ΛΡΑΟΚ6Ξ-ΓΦΚ, ΑΔΑΜ: 20REQ007179249)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια (Διεύθυνση : Διονυσίου 13Α | Νέα Αλικαρνασσός | Γραφείο 7) μέχρι την  Τρίτη 25/08/2020 και ώρα 14.00

Σας γνωρίζουμε ότι :

  • Οι προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα (Τμήμα 1 = Πίνακας 1, Τμήμα 2 = Πίνακας 2, Τμήμα 3 = Πίνακας 3) και για το σύνολο του τμήματος
  • Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
  • Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, ανά τμήμα, ήτοι ανά πίνακα.
  • Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα.
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

γ. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το ιδιόχειρο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος της ανωτέρω ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

δ. Εφόσον είσαστε νομικό πρόσωπο, παρακαλούμε να μας αποστείλετε επιπλέον τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας, όπως, για παράδειγμα, τελευταίο δημοσιευμένο καταστατικό ή πρόσφατο πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας σας.

 

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ