09Νοε2018

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, που διοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου στην Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια της πολιτιστικής διοργάνωσης «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο 2018-2019»

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, την Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 347/2018 (ΑΔΑ: ΨΕΒΓΟΚ6Ξ-ΞΞΑ) του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Η.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους συμμετέχοντες ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της ΔΗΚΕΗ για την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, που είναι η 21η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ